Voorwaarden The Dutch Gamers Give-Aways

De deelnemer dient in de reacties onder de post op de site (of op de Facebook pagina van The Dutch Gamers) aan te geven deel te nemen. Wat noodzakelijk is voor elke deelname zal in elke give-away worden gespecificeerd. Alleen de deelnames die conform de gestelde eisen zijn voor deelname zullen worden meegenomen bij de bepaling van de winnaar(s).

De give-aways staan open voor iedere inwoner van Nederland (bij give-aways van codes maken wij regelmatig een uitzondering. Dit laten wij dan duidelijk weten in de give-away als deze toegankelijk is voor deelnemers buiten Nederland. Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben van hun ouders/voogd om te kunnen deelnemen. De winnaar wordt door The Dutch Gamers gekozen uit de reacties onder de give-aways op de website, of de reactie op de Facebook pagina van The Dutch Gamers.

Na afloop van de give-away wordt de winnaar geselecteerd en deze verwittigd via een reactie op de inzending onder de give-away en/of in het artikel zelf. De winnaar dient, binnen 1 week na aflopen van de give-away, via een privé-bericht op Facebook of via de pagina hier op de site contact opgenomen te hebben met The Dutch Gamers voor verdere instructies.

Algemene voorwaarden & bepalingen

De give-aways worden georganiseerd door The Dutch Gamers, soms in samenwerking met derden. Als u vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen via Facebook.

Door deel te nemen gaat u akkoord met de vereisten zoals uiteengezet in alle give-aways en de onderstaande Algemene voorwaarden en bepalingen.

1. Deelnamevereisten

 • Als u jonger bent dan 18 jaar en de give-away is ook open voor u, dan moeten wij wellicht de toestemming hebben van een van uw ouders of voogd voordat wij uw deelname kunnen accepteren.  Vraag altijd de toestemming van een van uw ouders of voogd voordat u wilt deelnemen en vraag altijd de toestemming van de betaler voordat u online gaat voor deelname.
 • Deelname is niet toegestaan voor crewleden van The Dutch Gamers of van enige andere onderneming die beroepsmatig betrokken is bij deze give-away.
 • Maximaal één deelname per persoon, tenzij anders vermeld. Deelname via derden of het gebruik van meerdere identiteiten en e-mailadressen is niet toegestaan. Gebruik van geautomatiseerde deelnames of programma’s is verboden en alle dergelijke deelnames worden gediskwalificeerd.
 • U moet een volger/fan zijn van de The Dutch Gamers Facebook pagina zijn en over een actief Facebook account beschikken om te kunnen deelnemen als de give-away dat vereist. Dit geldt tevens voor volgers bij een Twitter give-away of subscribers bij een Youtube give-away.
 • Uitsluitend online deelnames via de give-away worden geaccepteerd. Als er een sluitingsdatum wordt aangegeven dan moeten vóór de sluitingsdatum worden ingediend.

2. Persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt overeenkomstig het huidige gepubliceerde Privacyverklaring van The Dutch Gamers en kunnen worden verstrekt aan uitgevers om de give-away te beheren o.a. om prijzen te verzenden.

Winnaars worden wellicht verzocht deel te nemen aan redelijke, gerelateerde publiciteit zonder aanvullende betaling of instemming. U stemt er mee in dat The Dutch Gamers uw voornaam, initiaal van uw achternaam, leeftijd, stad en/of gelijkenis kan publiceren.

3. Bepalen van de winnaar(s)

 • Voor give-aways die gebaseerd zijn op vaardigheid, worden winnaars door een jury geselecteerd, gebaseerd op de beoordelingscriteria zoals hierboven uiteengezet. (Waar winnaars worden gekozen uit topscores zullen wij winnaars selecteren overeenkomstig de hoogste score eerst, tenzij anders vermeld).
 • Voor give-aways waar u originele inhoud hebt ingediend ter beoordeling:
  • The Dutch Gamers controleert alle deelnames en behoudt zich het recht voor om deelnames te weigeren die technisch niet acceptabel zijn, ongeschikt materiaal bevatten of inbreuk maken op deze voorwaarden en bepalingen. The Dutch Gamers behoudt zich het recht voor om voorgedragen deelnames te selecteren en deze finalisten bij de give-away te vermelden. Publicatie van enige deelname betekent niet dat u hebt gewonnen.
  • Deelnames aan give-away en/of voorgedragen deelnames worden beoordeeld door een jury en er zal voor elke beschikbare prijs een winnaar worden geselecteerd overeenkomstig de beoordelingscriteria zoals uiteengezet op de deelnamepagina van de give-away. De jury heeft de uitsluitende bevoegdheid om te beslissen wie welke prijs krijgt.
  • Door deelname aan een give-away bevestigt u (en uw ouder of voogd als u jonger bent dan 18 jaar);
   • dat u en zij de eigenaar zijn van de ingediende inzending;
   • dat de aanmelding naar beste weten geen kopie is of inbreuk maakt op de rechten van enig persoon;
   • dat The Dutch Gamers toestemming heeft om uw inzending te verveelvoudigen en te gebruiken in enige media overal ter wereld en zonder een tijdsbeperking teneinde de give-away uit te voeren en winnaars te selecteren en voor enige en alle gerelateerde promotionele doeleinden om de give-away en The Dutch Gamers te promoten (waaronder enig partnersponsor).
 • The Dutch Gamers besluit om een winnaar te selecteren is definitief en wij behouden ons het recht voor om over een dergelijke kwestie niet te corresponderen.

4. The Dutch Gamers aansprakelijkheid

 • Voor online deelnames: The Dutch Gamers kan geen continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot de website waarborgen en is niet verantwoordelijk voor enige onderbreking aan de give-away of de website door technische problemen of anderszins door gebeurtenissen die buiten redelijke controle vallen.
 • The Dutch Gamers heeft deze give-away te goeder trouw opgezet maar zal voor zover toegestaan door de wetgeving, geen aansprakelijkheid accepteren voor verlies of schade als gevolg van enige deelname aan de give-away of enig aspect van enige toegekende prijs. Uw wettelijke rechten als consument worden hierbij niet beïnvloed.

5. Prijsbevestiging & acceptatie

Als wij een antwoord van een winnaar (of van hun ouder of voogd) vereisen voordat wij een prijs toekennen en wij ontvangen geen antwoord binnen een redelijk tijdsbestek, of de winnaar (of hun ouder of voogd) weigert de prijs te accepteren, behoudt The Dutch Gamers zich het recht voor om de prijsuitkering in te trekken en de prijs toe te kennen aan een alternatieve winnaar. Enige prijs die wordt geretourneerd of niet kan worden afgeleverd, zal worden gebruikt voor een andere give-away of aan een liefdadigheidsinstelling worden gegeven. The Dutch Gamers kan niet verantwoordelijk worden gesteld als iemand niet reageert.

6. Prijsafhandeling

Er is geen geld of andere alternatieve prijs beschikbaar, behalve in gevallen waarin The Dutch Gamers (en/of enige sponsorpartner die enige prijs verstrekt) door omstandigheden buiten haar controle zich het recht voorbehoudt de prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs of een prijs met een hogere waarde.

The Dutch Gamers behoudt zich het recht voor om winnaars (of hun ouder of voogd) te vragen een schriftelijke vrijwaring te ondertekenen voordat ze enige prijs ontvangen. The Dutch Gamers behoudt zich het recht voor om naar een identiteitsbewijs te vragen of om de toelatingsvoorwaarden te verifiëren en om enige prijs persoonlijk aan de winnaar te overhandigen.

7. Annulering of diskwalificatie

 • The Dutch Gamers behoudt zich het recht voor om late, onjuist gerichte, onvolledige, beschadigde, verloren,onleesbare of ongeldige deelnames te diskwalificeren.
 • The Dutch Gamers behoudt zich het recht voor om de give-away te allen tijde te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen, of de deelnameperiode uit te breiden of te hervatten, of enige deelnemer te diskwalificeren zonder voorafgaande kennisgeving en zal dit doen als niet kan worden gegarandeerd dat de give-away eerlijk of correct kan worden uitgevoerd voor wat betreft technische, juridische of overige redenen of als The Dutch Gamers enige persoon verdenkt van het manipuleren met de inzendingen of de resultaten, of onjuiste informatie heeft verstrekt of op een andere wijze onethisch heeft gehandeld.

8. Klachtenprocedure

Als er enige klachten zijn voor wat betreft de give-away verzoeken wij u contact op te nemen met The Dutch Gamers via Facebook. Omschrijf uw klacht en u zult binnen twee weken een reactie ontvangen op uw klacht.

9. E-mailbeveiliging

Als The Dutch Gamers contact met u (of de ouder of voogd van de winnaar) wenst op te nemen betreffende uw deelname, zullen wij dit doen via e-mail met de extensie ‘The Dutch Gamers’ of telefonisch gevolgd door een e-mail. E-mail die afkomstig lijkt te zijn van The Dutch Gamers , maar met een andere extensie (bijv. hotmail.com, yahoo.com enz.) moet worden beschouwd als verdacht en wij verzoeken u deze door te sturen. Reageer NIET op enige e-mail als u niet zeker weet dat deze van The Dutch Gamers afkomstig is. Als u enige twijfel hebt, verzoeken wij u contact op te nemen.

 

 

© 2015  –  365Gaming Group. Onder voorbehoud van alle rechten.